fbpx

נגישות

i 072-3385493

דוגמאות ליקויי בניה

בחדר שינה פתח אוויר בחלון לא תקני במקום מינימום 8% כנדרש. עקב כך נגרם מחסור באוויר.

זאת בניגוד לתקנות התכנון והבנייה 1970 סעיף :2.21 (א') לפיו: "לא יפחת שטחם הכולל של החלונות בחדר מגורים מ- 8% משטח רצפת החדר".

וכן בניגוד לפסיקה של כב' השופטת ברון ציפורה, ת.א 922/95, בימ"ש המחוזי ת"א- יפו, סלומון שמואל ואח' נגד שו"פ בע"מ ואשטרום חברה להנדסה בע"מ שבה נפסק: לפי נוסח ההוראות שבתקנות עולה כי מחוקק המשנה התכוון להבטיח שגודל הפתח יאפשר איוורור טבעי של חדרי השרותים, בדירות מגורים...מהאמור מתחייבות 2 מסקנות: יש למדוד את שטח הפתחים - בין המסגרות...כדי לקבוע אם הפתח לאיוורור מתאים לדרישות התקנה. מידת הפתח כפי שנקבעה בתקנה הנדונה, הינה בבחינת דרישה מחייבת ולא המלצה.

קירות יצוקים באופן לא מקצועי עם קני חצץ רבים וברזל גלוי. הליקויים יוצרים פגם אסתטי, מעידים על ביצוע לא מקצועי של היציקות, שימת בטון לקויה וכי לא בוצע ציפוף וריטוט כנדרש בעת יציקת אלמנטים מבטון.

זאת בניגוד לת"י 466 חלק 1 - סעיף 8.10 - לפיו "רכיבים שהתגלו בהם פגמים לאחר פירוק הטפסות (כגון: כפף יתר, עיוות... סדקים, קיני חצץ, פגמי שטח, מוטות חשופים, עובי בטון כיסוי קטן מהנדרש ...) לא יחשבו מתאימים לדרישות תקן זה... מתכנן שלד הבנין... רשאי לדרוש ביצוע תיקונים... או הריסת החלקים הפגומים והרחקתם בהתאם להוראותיו".

ובניגוד למפרט הכללי - סעיף 02047 - הדורש כי "הבטון יצופף מיד עם שימתו באמצעים המבטיחים ציפוף אחיד ומושלם...".

מהלך מדרגות טרפזי וברוחב מינימלי של 5 ס"מ, לא תקני כדרך מילוט. נדרש מינימום רוחב 17.5 ס"מ.

זאת בניגוד לתקנות התכנון והבניה סעיף 3.47.(א) (2) הקובע כי: "לא יותקנו מדרגות בעלות שלחים בצורה טרפזית אלא אם המדרגות אינן מהוות חלק מדרך מוצא בטוח או ממדרגות לשעת חירום…".

זאת בניגוד לתקנות התכנון והבנייה, תוספת שנייה לתקנה 17 סעיף3.47. (ב) לפיו: "שלח מדרגה טרפזית ברוחבו הצר ביותר לא יפחת מ- 17.5 ס"מ."

כתמי רטיבות במקומות שונים בדירה. נדרש לאתר את מקור הרטיבות ולתקן בצורה מקצועית.

הליקוי יוצר פגם אסתטי ותפקודי בולט וסותר בין היתר את הדרישות כמפורט להלן: תקנות התכנון והבנייה סעיף 5.32. הדורש כי: "קירותיו החיצוניים של בנין יתוכננו וייבנו באופן המונע חדירת מים ורטיבות לתוכו מבחוץ".

אפי מים (שיני מדלף) בתחתית יציקות בולטות - חסרים.

יש לחרוץ בדיסק בכדי לקבל אפים לניקוז אנכי תקין ולמנוע חדירת המים לקירות. זאת בניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה , סעיף 100512.

מלבני דלתות רקובים בתחתיתם

יש להחליף במלבנים תקינים ולצבוע בשלוש שכבות.

בניגוד לת"י 23 חלק 2 סעיף 3.1.1 האוסר סימני ריקבון במשקופים.

לא בוצע איטום בין האמבט לבין החיפוי הקרמי בקירות.

יש צורך במילוי סיליקון דוחה עובש.

בניגוד להל"ת (קבועות שרברבות, מחסומים ומלכודים) סעיף 3.12.2 הדורש כי: "המחברים בין אמבט בנוי והכתלים יהיו אטימי מים. פני הכתלים סביב אמבט בנוי יהיו מצופים בחומר חלק, בלתי קורוזי, בלתי סופג ועמיד בפני מים לגובה לא פחות מ- 1.80 מ' מעל רום הרצפה."

ובניגוד למפרט הכללי לעבודות בניה – סעיף 07042 – לפיו "חיבורי הקבועות לקירות ולרצפות יהיו אטימים, חזקים ויציבים. עם זאת יהיה החיבור גמיש כדי למנוע העברת מאמצים העלולים לפגוע בשלמות הקבועה. כל הברגים האומים ושאר אמצעי החיבור יהיו מפלדה מגלוונת, פליז וכד'".

לא בוצע סימון הנתיכים בלוח החשמל.

יש לבצע סימון הנתיכים ולהתקין מכסה מתאים. זאת בניגוד לתקנות החשמל (התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט) סעיף 14. הקובע כי:
"(א) מבטחים, פסקים וציוד המשמש למדידה, בקרה והתרעה יסומנו בהתאם לייעודם. (ב) בלוח בעל מבטח ראשי של 100 אמפר או יותר והמצויד בסרגל הדקים, יסומנו גם ההדקים והמוליכים המחוברים אליהם. (ג) כבלים ומובילים המגיעים ללוח, למעט במיתקן ביתי, יסומנו בהתאם לייעודם. (ד) כל הסימונים יהיו ברורים ובני-קיימא."

הבדלי גוון וטקסטורה בריצוף.

קיים חשש כי בוצע ריצוף תוך שימוש באריחים מסדרות ייצור שונות.

נדרש להחליף משטחי ריצוף שלמים במקומות הריצוף הנדרשים.

זאת בניגוד לת"י 1555.3 פרק ה' לפיו: "לפני התקנת מערכת הרצפה בודקים ומוודאים שמתקיימים התנאים המפורטים בסעיף 5.1.2"

וכן בניגוד לסעיף 5.1.2 "כל האריחים הם מאותה סדרת יצור, מאותו גוון ומאותה מידת יצור"

וכן בניגוד לת"י 1555 חלק 3 סעיף 3.1 לפיו: "גימור האריחים יתאים לגימור שהוזמן, המראה הכללי של שכבת הריצוף יתאים לדוגמא המוזמנת"

בוצע מילוי לא מקצועי של מלט ("רובה") בריצוף הדירה.

זאת בניגוד למפרט הכללי – סעיף 10034 – לפיו "המישקים ימולאו ב"רובה" חרושתית. אם לא צוינה דרישה אחרת גוון ה"רובה" יהיה כגוון האריחים".

ובניגוד לת"י 1555 חלק 3 סעיף 3.1 לפיו: "מילוי המישקים יהיה אחיד וללא חללים והוא יתאים לגוון המוזמן".

מסילת אלומיניום בולטת מפני הריצוף.

הדבר יוצר מפגע בטיחותי עקב היווצרות "מדרגה".

יש להצניע המסילה בריצוף המרפסת חיצונית.

קירות תומכים נבנו ללא חורי ניקוז בכמות מספקת, וללא כיסי חצץ בגב הקיר.

יש לבצע בצורה מקצועית ותקינה לפי פרט 11 של משרד הבינוי והשיכון.

בין לקוחותינו

רשת מלונות פתאל
רב בריח
מפעל הפיס
רימונים
דור אלון
כרמל
אינטל ישראל
מועצה מקומים שהם
עיריית בית שאן
עיריית רחובות