fbpx

נגישות

i 072-3385493

התקרה נוזלת? למי באים בטענות?

יום אחד גיליתם, לצערכם הרב, כתם רטיבות בדירה ותהיתם מה אתם צריכים לעשות במצב כזה?
הכתבה הזו במיוחד בשבילכם.
צעד ראשון, אנו ממליצים לוודא כי מקורה של הרטיבות איננו נובע מנזילה בדירתכם.
לאחר שבדקתם זאת, רצוי לעשות בדיקה קצרה בבית השכן, על מנת לבדוק אם מקור הנזילה הוא בדירתו.
מקור הרטיבות הוא קריטי על מנת שיהיה אפשר להצליח לפתור את הבעיה וגם שניתן יהיה לברר מי האחראי לתיקון הנזק.

ווידאתם כי מקור הרטיבות אינו צנרת הדירה?

כנראה שמדובר באחד משני המקורות הבאים-רטיבות בדירתו של השכן או לחילופין, רטיבות אשר נובעת מרכוש משותף של הבית.

במידה ונגרם נזק לרכושו הפרטי של הדייר, הרי שבשני המקרים מי שאחראי על מקורו של הנזק שנגרם הוא גם זה שאחראי על התיקון שלו ולעיתים אף על הפיצוי הכספי של מי שניזוק מכך.

מדובר באותה אחריות בדיוק הן לוועד הבית המשותף והן לדייר הפרטי.

השלב הראשון פנייה יזומה לוועד הבית

במסגרת מטלותיה של נציגות הבית המשותף, נמצאת גם החובה לדאוג לאחזקתו התקינה של הרכוש המשותף.

בהתאם לכך, כאשר מדובר ברטיבות שמקורה ברכוש המשותף, הרי שעל בעל הדירה לפנות לנציגות תוך דרישה לתיקון הנזק במיידי.

טיפ חשוב- רצוי שהפנייה לנציגות הבית המשותף תתבצע בכתב.

חשוב להזכיר כי דינה של הנציגות שווה לדינו של כל אדם פרטי אחר ובשל כך, היא איננה יכולה לגרור את התיקון במשך זמן רב או להימנע ממנו.

ככל שהנציגות תימנע מהתיקון או תמשוך אותו תקופה ארוכה, הרי מי שנגרם לו הנזק יהיה רשאי לתבוע את הגוף הנ"ל בעקבות הנזק שנגרם לו ואף לתבוע אכיפה שתאלץ את הנציגות לקחת אחריות על תיקון הנזק.

נוסף על כך, לניזוק ישנה הזכות ליידע את הנציגות, שבמידה והיא לא תמלא את חובותיה ותתקן את הנזק, הוא יתקן את הנזק על חשבונו.

אך הדבר יתקזז מהתשלום אותו הוא משלם לנציגות מדי חודש בחודשו.

אז מה עושים אחרי זה?

ראשית, אנו ממליצים לחתור לפתרון של הבעיה בדרכי נועם, תזכרו שבדרך כלל דברים הולכים במוח ולא בכוח.

במידה והדבר לא עלה בידכם, הרי שיש לרשותכם את הזכות לתבוע את הגורם האחראי על הנזק שנגרם לכם.

גם בעלות התיקון וגם על הנזק שנגרם לדירה שלכם.

כפי שהחוק מורה, הרי שבעל הדירה הניזוק רשאי להחליט בעצמו היכן לתבוע את בעל הרכוש אשר ממנו נגרם הנזק.

הוא יכול לבחור האם להגיש תביעה בבית משפט או לגשת למפקח על המקרקעין.

בשני המקרים, מומלץ ואף רצוי, בטרם הגשת התביעה, לצרף חוות דעת מטעם מומחה, שיגדיר בבירור,לאחר בדיקה, את מקורה של אותה נזילה, את עלות התיקון של הנזק וגם את ירידת ערכה של הדירה, אם קיים כזה.

קטגוריה: