fbpx

נגישות

i 072-3385493

חובת היתר למקור קרינה

המודעות הציבורית בעשורים האחרונים בנוגע למקורות קרינה והשפעתם על איכות ובריאות חיינו, הובילה לחקיקת חוק.
"חוק הקרינה הבלתי מייננת התשס"ו 2006" על ידי כנסת ישראל.
חוק זה נועד להסדיר את הפיקוח על מקורות הקרינה הבלתי מייננת במדינת ישראל.

על פי החוק שנחקק, ונכנס לתוקפו בינואר 2007, נקבע כי שום אדם אינו רשאי להקים "מקור קרינה" ואף אינו רשאי להפעילו.

אלא אם כן נמצא בידו היתר הקמה והפעלה מיוחד שהוענק לו על ידי הממונה לקרינה במשרד להגנת הסביבה.

חובת ההיתר הפכה לצורך קיומי במיוחד לאור העובדה שעד לפני חקיקת החוק, אנטנות סלולאריות צצו כ-"פטריות אחרי הגשם" בכל רחבי המדינה.

כל זאת בהיעדר צורך בהיתרי בנייה, הקמה ותפעול למרבית האנטנות.

הסוף להפקר

החשש הבריאותי של אזרחים רבים במדינת ישראל, אשר התעוררו בוקר אחד וגילו בסמוך למקום מגוריהם אנטנות סלולאריות, הובילה לקביעת חוק חובת היתר למקור קרינה, הקובע בין היתר כי:

הממונה על הקרינה מטעם משרד הסביבה יעניק את היתר ההקמה והפעלת מקור קרינה רק לאחר שננקטו כל האמצעים הנדרשים.

זאת על פי החוק להגבלת רמות החשיפה של בני האדם והסביבה לרמת הקרינה הצפויה מאותו מקור קרינה.

קטגוריה: